Haber Ekonomi


Haberler > Doğalgaz Başlıkları

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştirildi

Güncelleme :13.12.2013

 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü   Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2, 6, 9, 11, 22, 95, 160’ıncı maddeleri değiştirildi.

Yönetmeliğin 14 üncü, 196 ilâ 216 ncı, 224 üncü ve 225 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış,

Yönetmeliğin İkinci Kısmının Üçüncü Bölüm başlığında ve 94 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan  “Doğal” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve yönetmeliğe geçici 3. madde eklenmiştir.

 MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt sayaçları, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, her yıl Şubat ayının son gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli aralıklarla ilan eder.

Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin,  ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.

Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;

a) Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri,  demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,

b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,

yaptırılması zorunludur.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;

a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

b) Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri,

c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin,

periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Ani muayeneler sonucunda hatalı çalıştığı veya ayarının bozuk olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek; ayarları yapılıncaya kadar kullanılmamaları şartıyla bir telle bağlanıp tamir müsaade fişi ile yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilirler. Ayrıca bu ölçü aletleri için ölçü aleti başına uygulanmak üzere, ayarı doğru olmayan ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmının Üçüncü Bölüm başlığında ve 94 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan  “Doğal” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 95 – Gaz sayaçları, diyaframlı, pistonlu, davullu, pervaneli veya türbinli sistemlere göre çalışan ve içerisinden geçen gazın hacmini m3/h olarak ölçen ölçü aletleridir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan ve devamlı surette kullanılmalarında zorunluluk bulunan sayaçlar, sayaç teknisyenleri tarafından geçici damga ile damgalanır. Geçici damga süresi on beş gündür. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Elektrik sayaçlarının periyodik muayenesi

Geçici Madde 3 – 1/1/2000 - 31/12/2003 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ve halen kullanımda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarından periyodik muayenesi yapılamayanların en son periyodik muayene yaptırma tarihi 31/12/2015’tir.

Bu sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü ilgililerin 2014 yılı Şubat ayı sonuna kadar muayenesi yapılacak elektrik sayaçlarının listesi ile birlikte Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına başvurarak 31/12/2015 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları zorunludur.

Belirtilen tarihe kadar Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına müracaat etmeyen veya 31/12/2015 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü, 196 ilâ 216 ncı, 224 üncü ve 225 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu haber 3455 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
“Doğalgaz Kesintisi Reel Sektörde Tüm Dengeleri Bozacak”... 20.01.2022
Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor... 20.01.2022
İran gazı kesti, Botaş kısıtlamaya gitti... 20.01.2022
TotalEnergies Turkey Pazarlama, endüstriyel yağlar segmentinde Petrotech Mühendislik ile iş birliği yaptı... 20.01.2022
Yıldırım Turizm’in 13 adet Mercedes-Benz Sprinter Minibüs siparişi teslim edildi... 20.01.2022
Volkswagen Ticari Araç’ın California modeli Doğuş Otomotiv Plus’ta sergileniyor... 20.01.2022
Wilo Enerji Tasarruflu Ürünleriyle Dünya Kaynaklarını Koruyor... 20.01.2022
Adm Elektrik ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Katılımcı Üyesi Oldu... 20.01.2022
Alişan Lojistik Voleybolda da Kadını Desteklemeye Devam Ediyor... 20.01.2022
Anadolu Isuzu’da Organizasyon Değişikliği... 20.01.2022
İzocam, sürdürülebilir bir dünya için yelken açıyor ... 20.01.2022
BİM 4.Güneş Enerji Sistemini Denizli’ye Kurdu... 20.01.2022
WoodMac araştırmasına göre enerji geçişi, 2050 yılına kadar küresel GSYİH'den %2'lik bir pay alabilir... 20.01.2022
AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor... 20.01.2022
İmsan Group 8 Adet Tırsan Çiçek Taşıyı Frigo Teslim Aldı... 20.01.2022

 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.